Euphorbia subhastata Vis. et Panč. 1862

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Euphorbia subhastata Vis. et Panč. 1862

= Euphorbia agraria M.B. var. subhastata (Vis. et Panč.) Gris. ap. Aschers. et Kanitz 1877

 

Pun naziv taksona:

Euphorbia subhastata Vis. et Panč., Mem. Ist. Veneto 10: 22, tab. 7 (1862)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prof. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et iconibus illustratae. Decas I. - Typis J. Antonelli, Venetiis, 1862, 26 pp, Tab. I-VII. (Ex Vol. X, Memor. Imp. Reg. Institut).

 

Locus classicus: Mokra Gora (Visiani & Pančić 1862: 22).

Typus: Mokra Gora, Pančić 766, 1877, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja biljka puzećeg korena. Stabljika uspravna 40-60 cm visoka. Stabljika u gornjem delu najčešće razgranata, grane sterilne. Listovi sjajni, sa jezičastom ili kopljastom osnovom ili skoro okruglo zaobljeni, sedeći. Vršna cvast 6 do 15-toradijalna, zraci su dvokraki. Nektarije polumesečaste, sa dužim ili kraćim lineranim roščiĆima. Čaura mala, jajasta, po površini hrapavo bradavičasta. V-VIII

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog poluostrva rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Oko Mokre gore, Zaovine na Tari, po Zabučju kod Užica, Ovčar-banja kod Čačka, Rugovska klisura kod Peći.

Stanište: Raste u vegetaciji karbonatnih sipara i kamenjara u zoni termofilnih submediterasnkih listopadnih šuma (Ostryo-Carpinion) pre svega u klisurama i kanjonima.

Ostalo: Međunarodno značajna vrsta vaskularne flore Jugoslavije. Prema IUCN kategorizaciji stepena ugroženosti označena je, za šire područje masiva Tare, kao LRcd (niska verovatnoća opasnosti, ali zavisna od zaštite). Nije zakonom zaštićena na području Srbije. Velika potencijalna opasnost preti od potapanja kanjonskih i klisurskih dolina zbog izgradnje akumulacionih jezera. Sakupljanje od strane kolekcionara za herbarske zbirke i botaničke bašte je realna opasnost.