Pancic's legacy

Josif Pancic (1814-1888)

(Reliquiae Pancicianae)