Državna služba Josifa Pančića

Državno službovanje Josifa Pančića započinje njegovim prvim (mada privremenim) nameštenjem u Kneževini Srbiji. Pančić je stigao u Beograd maja meseca 1846.g. sa nadom da će ubrzo dobiti posao u državnoj službi ali se čekanje oteglo i u momentu kada je već odlučio da napusti Srbiju dobije ponudu Ministarstva unutrašnjih dela da ode u Jagodinu i  pokuša da suzbije epidemiju tifusa koja se javila među radnicima fabrike stakla u Donjem Mišoviću. Pošto je uspešno obavio postavljen zadatak  Josif Pančić biva postavljen za fizikusa u Negotinu ali na zahtev Jagodinaca, Pančić krajem 1847.g. počinje svoju lekarsku praksu kao honorarni gradski lekar i privremeni fizikus okruga Jagodinskog sa godišnjom platom od 350   talira. Već novembra meseca iste godine premešten je na upražnjeno mesto u Kragujevcu za lekara I klase i okružnog fizikusa sa godišnjom platom od 400 talira. Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića od 26. septembra 1853.g., Josif Pančić je postavljen za honorarnog profesora na novoosnovanom Kabinetu jestastvene istorije Liceja, sa godišnjom platom od 600 talira. Po prijemu srpskog državljanstva, 16. aprila 1854. g., ukazom od 7. X 1854.g., postavljen je za stalnog profesora jestastvenice i agronomije. Na ovoj dužnosti, prvo na Liceju a zatim   Velikoj školi,  Pančić je proveo pune 34 godine sve do 1887.g. kada je odlukom ministra prosvete razrešen dužnosti.