Euphorbia petricola Panc 1868

= Euphorbia pancicii Beck 1920

= E. variabilis Panc 1874: 612 non Cesati

= E. variabilis K. Maly 1909: 93 non Cesati

= E. mokragorae Panc in sched. 1864 źnom. nudum╗

= E. virgata affinis, Panc in sched. 1866 źnom. nudum╗

Taxon full name:

Euphorbia petricola Panc in sched. (1868), źnom. nudum╗

Publication:

nepublikovano ime - ime zapisano na herbarskoj etiketi (in sched.)